Ski - Stabæk 1939-05-21T18:00:00+01:00 Ski Stadion 59.718603060 10.850840864 Idrettsveien 35 B 1400 Ski