Ski - Stabæk 1987-06-04T19:30:00+02:00 Ski Stadion 59.718603060 10.850840864 Idrettsveien 35 B 1400 Ski